Polityka prywatności

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adw. Maciej Lew z siedzibą w Rzeszowie (Al. T. Rejtana 20A, 35-310 Rzeszów, dalej jako: „Administrator”). Istnieje możliwość skontaktowania się z Administratorem w kwestiach związanych z ochroną danych za pośrednictwem adresu wskazanego wyżej, oraz adresu e-mail adwokat.lew@onet.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: ”RODO”) w celu:

1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;

2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

3. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu:

– dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;

– prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług;

4. na podstawie dobrowolnej zgody:

– w celach związanych z prowadzoną przez Kancelarię obsługą prawną , a w szczególności prowadzeniem procesów sądowych, reprezentowaniem przed sądami i organami administracji, sporządzaniem pism, opiniowania i sporządzania dokumentów, prowadzeniem windykacji,
– przekazywania informacji o proponowanych zmianach umowy, zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail); marketing bezpośredni, o którym mowa powyżej może być realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz automatycznych systemów wywołujących.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych umów,
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych,)

2. dane osobowe przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, będą przetwarzane do czasu odwołania zgody, zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane są nieprawidłowe lub niekompletne,
3) prawo żądania usunięcia danych,

4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,

8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

9) prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych. Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt na adres, adres mailowy podany na wstępie, lub adres siedziby Administratora z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”.

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora) to: sądy, organy ściągania, instytucje państwowe i samorządowe, urzędy, organy administracji państwowej i samorządowej, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, niszczenie dokumentów).