PRAWO PRACY I ADMINISTRACYJNE

- reprezentowanie osób wykonujących pracę na podstawie stosunku pracy, a także na podstawie umów cywilno-prawnych
- dochodzenie świadczeń pracowniczych (wynagrodzenie zasadnicze, nadgodziny)
- sporządzanie i doradztwo w zakresie umów o pracę i umów zakazie konkurencji
- reprezentacja w negocjacjach z pracodawcą i sporach sądowych
- powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy,
- rozwiązanie stosunku pracy
- dyskryminacja w zatrudnieniu, mobbing oraz molestowanie w miejscu pracy
- wypadki przy pracy
- reprezentacja w postępowaniach przed wszelkimi organami administracji publicznej (państwowej i samorządowej)
- reprezentacja przed sądami administracyjnymi, w tym Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie
- sporządzenie pism w toku postępowania administracyjnego oraz sądowo-administracyjnego (w tym skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie)