PRAWO KARNE

- obrona podejrzanego i tymczasowo aresztowanego w sprawach karnych na etapie postępowania przygotowawczego (prowadzonego w formie dochodzenia i śledztwa)
- obrona oskarżonego w postępowaniu przed Sądem I i II instancji
- sprawy o kradzież, przywłaszczenie, rozbój, oszustwo, zgwałcenie, prowadzenie w stanie nietrzeźwości, posiadanie i handel narkotykami, fałszerstwo intelektualne, znęcanie się, zniewaga i zniesławienie, naruszenie nietykalności cielesnej, groźby karalne, wypadek komunikacyjny,
- umarzanie postępowań karnych
- reprezentacja skazanego na etapie wykonywania kary orzeczonej prawomocnym wyrokiem Sądu
- sporządzanie wniosków o: warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, o odroczenie wykonania kary, o przerwę w odbywaniu kary, o zawieszenie wykonania kary, zatarcie skazania
- reprezentacja osób zatrzymanych
- sporządzanie wniosków o wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego
- sprawy karne o każdym stopniu trudności, także sprawy wielotomowe i zawiłe
- reprezentowanie interesów pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych a także świadków
sprawy karne z udziałem nieletnich i inne