Przy ustalaniu wynagrodzenia za usługi Kancelarii brany jest pod uwagę przede wszystkim czas poświęcony przy świadczeniu pomocy prawnej, rodzaj i stopień skomplikowania określonej sprawy, a także jej pilność.
Z uwagi na powyższe szczegółowe oszacowanie wynagrodzenia może nastąpić dopiero po bliższym zapoznaniu się z konkretną sprawą. Dla ułatwienia u dołu podane zostały przybliżone wartości dla niektórych typów spraw. Mają one jednakże charakter jedynie orientacyjny i wymagają indywidualnego ustalenia.
Sposoby rozliczeń z klientami:
1) Ryczałtowe
Klient ustala z Kancelarią z góry określone wynagrodzenie za prowadzenie danej sprawy lub spraw. Sposób ten stosowany jest zarówno przy jednorazowych poradach prawnych jak również w sprawach wymagających reprezentacji sądowej, a także przy stałej obsłudze prawnej. Zaletą tego sposobu jest to, iż klient z góry zna wysokość wynagrodzenia Kancelarii, które pozostaje niezmienne w trakcie trwania całego zlecenia.
2) Godzinowe
Klient ustala z Kancelarią określoną stawkę godzinową za każdą rozpoczętą godzinę prowadzenia danej sprawy lub spraw. Sposób ten stosowany jest zwykle w sprawach, w których klient korzysta ze wsparcia Kancelarii podczas negocjacji lub też gdy zainteresowany jest jedynie okazjonalną pomocą Kancelarii przy większym przedsięwzięciu, które prowadzi samodzielnie. Zalety tego rodzaju rozliczenia ujawniają się szczególnie w sytuacji, gdy klient ma nieregularne i trudne do przewidzenia co do ilości zapotrzebowanie na usługi prawne Kancelarii.
3) Mieszane
Istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia mieszanego, w którym występują elementy dwóch powyższych. Stosowane jest ono najczęściej przy stałej obsłudze prawnej lub też w sprawach szczególnie skomplikowanych. Wówczas to klient płaci wynagrodzenie ryczałtowe, w ramach którego Kancelaria świadczy na jego rzecz usługi w określonym limicie godzinowym (najczęściej określonym miesięcznie). Po jego przekroczeniu zaczyna obowiązywać stawka godzinowa. Metoda ta służy przede wszystkim optymalizacji kosztów stałej obsługi prawnej (wówczas to następuje obniżenie kwoty wynagrodzenia ryczałtowego) i sprawdza się lepiej u klientów, którzy dość dobrze znają swoje zapotrzebowanie na usługi prawne.
4) Wynagrodzenie z premią (tzw. “success fee”)
Wynagrodzenie za korzystny wynik sprawy. W niektórych przypadkach istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia opartego o zasadę tzw. success fee. Wówczas to Klient zobowiązany jest do zapłaty Kancelarii niższego wynagrodzenia podstawowego, a w przypadku korzystnego wyniku prowadzonej sprawy dodatkowej specjalnej premii. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie w sprawach o dość dużym ryzyku prawnym i znacznej niewiadomej co do ich końcowego efektu, które jednakże w przypadku pozytywnego zakończenia mogą przynieść stronie znaczne korzyści. Sposób ten może być korzystny także dla klientów, którzy w danej chwili nie dysponują środkami wystarczającymi na typowe rozliczanie takiej sprawy. Wynagrodzenie podstawowe Kancelarii jest w tym przypadku znacznie niższe, gdyż opiera się na ograniczonej kalkulacji ponoszonych przez nią kosztów.
Stawki minimalne zostały także określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015, poz. 1800 z późn. zm.) i co do zasady wynoszą:
1) do 500 zł – 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
9) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.
Orientacyjne wynagrodzenie Kancelarii w przykładowych sprawach (do podanych stawek należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%):
1) Porada prawna w siedzibie Kancelarii - od 120,00 zł,
2) Opinia prawna - od 200,00 zł,
3) Przygotowanie pozwu lub innego pisma w toku sprawy - od 200,00 zł,
4) Tłumaczenia tekstów prawnych z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski – od 30,00 zł za 1800 znaków ze spacjami,
5) Reprezentacja w sprawach przed sądami, uczestnictwo w negocjacjach, stała obsługa prawna, sprawy inne lub nietypowe – indywidualna wycena oparta przede wszystkim na stopniu skomplikowania danej sprawy.